ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕN.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

..ΣΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 31/1/15